ביטוח חבויות

ביטוח אחריות מקצועית בהקשר לאחסנת מלאי

הביטוח מכסה נזק כתוצאה מהפרת חובה מקצועית של המבוטח, עובדיו וכל הפועלים מטעמו, כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר למתן שירותי לוגיסטיקה.
הביטוח כולל שירותי תיאום הובלה, הפצה, עמילות מכס ושיחרור משלוחים, תיאום אספקת קליטת הטובין, ביצוע משטוח, בקרת איכות, אחסנה, הכנת משלוחים, ליקוט הזמנות, ספירות מלאי, ריענון מלאי ואחסנה, שירותי ערך מוסף, השמדת מלאי, שירותי הסגר, וכל עיסוק אחר בקשר לעיסקו או עיסוקו של המבוטח בתחום זה.
חברת הביטוח תשפה את המבוטח בעד סכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם על פי הדין הישראלי, לרבות עבור נזקים תוצאתיים ועבור החזר הוצאות הגנה.

הביטוח מורחב לכסות: מרמה ויושר עובדים, אובדן מסמכים ותקופת גילוי בת 6 חודשים.

חבות בעלי מחסנים בהקשר לאחסנת מלאי
ביטוח המעניק כיסוי למבוטח בגין חבותו על פי הדין הישראלי, כתוצאה מנזק שיגרם למאחסן מטען במחסנו או בחצריו, לרבות עבור נזקים תוצאתיים והוצאות הגנה.
הביטוח חיוני לבעלים, מחזיקים ומתפעלים של מחסני ערובה, מסופי מכולות ומטענים, או מחסנים חופשיים לרבות מחסני לקוחות.
הכיסוי חל על מתן שירותי אחסנה כללית, על כל הפעילות הכרוכה והנלווית לכך.

ביטוח אחריות מוביל
ביטוח המעניק שיפוי למבוטח בגין חבותו על פי הדין הישראלי, כתוצאה מנזק לרכוש – מטענים בהעברה, לרבות עבור נזקים תוצאתיים, כתוצאה מנזק או אובדן שיגרמו לטובין בעת העברתם ליעדם והפצתם במסגרת הובלה יבשתית, כולל בעת שינוע, העמסה ופריקה ביעד הסופי.

דילוג לתוכן